برچسب: زندگی

حکمت‌نامه ۲۹ – ریه‌های لذت، پر اکسیژن مرگ است!

انسان پس از مرگ ناگهانی، از خود بیرون نمی‌آید و خارج از ذات و وجود اختیاری خود چیز دیگری نیست. چون موانع مادی‌تر او برداشته شده است قاعدتاً هوشیارتر است و به ابعاد وجودی خود آگاه‌تر است، گویی از خواب عمیقی بیدار شده است.

حکمت‌نامه ۲۵ – داشته‌ها و قانون غیبی

اگر در مسیر زندگی خود، از قدرت، ثروت، شهرت و نفوذ اجتماعی خود علیه، مصالح خویش و دیگران استفاده کردی و مدام بر قدرت، ثروت، شهرت و نفوذ اجتماعی تو افزوده شد بدان که این اتفاق هشداری است که باید از آن ترسید.

هوشیاری، این جهان را آفتست

به نظر مولانا، پایه‌های زندگی این دنیا بر غفلت بنا نهاده شده است نه بر هوشیاری. اگر غفلت را از زندگی بشر بردارند و هشیاری را جای آن بنشانند، از زندگی چیزی باقی نمی‌ماند.