حكومت دينى در عصر غيبت

در بين انديشمندان‏ مسلمان نيز حكومت با محتوايى دينى همواره مورد بحث بوده است و در اين مورد ديدگاههاى مختلفى ارائه شده است.