شرح نامه ۲۷

اين فرمانى است كه أميرالمومنین (عليه السّلام) به محمّد بن أبي بكر در وقتى كه از طرف وى والى مصر بود نوشت: