برچسب: اسارت

در کربلا چه گذشت؟ – بخش هفتم

شمر بن‌ ذي‌ الجوشن‌ بر سواران‌ و پيادگان‌ فرياد زد: واي‌ بر شما! چشم‌ به‌ راه‌ چه‌ هستيد؟ مادرانتان‌ در عزايتان‌ بگريند. آنان‌ از هر سو بر حضرت‌ حمله‌ور شدند. حضرت‌ با‌ صورت‌ بر زمين‌ افتاد و شخصي ‌نيزه‌اي‌ بر  بدن او فرو برد.

رهبران آزادساز

مولوی در داستان طوطی و بازرگان، راهکار آزادی مرغ جان، از قفسِ تنگِ تن را، این می‌داند که، طالب رهایی، ابتدا باید راهنمایی انتخاب کند که خود از قفس تنگ تنش، آزاد شده و به چیزی دلبستگی نداشته باشد یعنی شبیه انبیا، در طمع به دست آوردن هیچ چیز، جز رضای خدا نباشد.