حکمت‌نامه ۴ – پنج وصف نفسانی انسان

امیرالمومنین(ع) در ادامه توصیه‌های خود به مالک اشتر، به وصف پنج صفت عجز، صبر، زهد، ورع و رضا اشاره می‌کنند.