چالش‌های رویاروی امامت، پس از عاشورا

بررسي پیامدهای حادثه عاشورا، بحران‌ها و چالش‌هایی که رویاروی اهل بیت(ع) و به طور مشخص امام سجاد(ع) بوده است.