جشن ميلاد امام حسين(ع)

امام حسین(ع) یکی از کسانی که آیات مباهله، تطهیر، هل­اتی و مودت ذی القربی در مورد او نازل شده است.