تقابل انديشه آيت الله نائينى با سنت گرائى

اين مقاله در صدد است تا با برجسته ساختن نوآوريهاى ميرزاى نائينى در تقابل با تفكر سنت گراى عصر مشروطه خدمات فكرى علامه نائينى را به عالم اسلام شفاف‏ سازد.