شرح نامه ۹

اين نامه، گزيده‏ نامه‏ اى است كه امير المومنين (ع) در پاسخ به درخواست معاويه به منظور در اختيار گذاشتن قاتلان عثمان به او نوشته است.