شرح نامه ۳

نامه‌اى از حضرت علي(ع) به قاضيشان شريح بن الحارث