شرح نامه ۱۳

این نامه امیر المومنین (ع) مربوط به حوادث جنگ صفین است.