شرح نامه ۱۱

در اين نامه قوانين كلى و بسيار سودمندى از تعاليم و چگونگى فنون جنگى تبيين شده است.