كتاب معرفت دينى ۲

این کتاب به طور کلی با موضوع دین، آورنده، تفسير كننده و به اجرا گذارنده دين تنظيم شده است و در انتها به بحث انجام و معاد شناسي پرداخته است.