كتاب معرفت دينی ۱

موضوع این شناخت دین و موضوعات كلام جديد مربوط به آن و خداشناسي است. كه شامل دو فصل:
۱) معرفت شناسی
۲) معرفت دینی