نظری بر فلسفه سیاسی شهید مطهری

چه کسی باید حکومت کند؟ فیسلوفان سیاسی با پاسخی به سوال، نوع خاصی از حکومت را بر اساس آن پیشنهاد می کنند.