شيوه ‏هاى تبيين انتظار از دين

انتظار از دین یعنی میزان تواناییهای دین برای پاسخگویی به نیاز های بشر و سامان بخشی به حیات انسان و نقشي که دین در اين میان به عهده خود بشر قرار داده است.