دیدگاههای اصلاحی امیر المومنین(ع)

از نظر مولا «عدالت» هم هدف حاكميت و هم روش حاكميت است. هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و «از راه ستم نمی‌توان به عدالت رسيد.»