حکمت‌نامه ۱۲ – بیچاره‌ترین ادیان، مذاهب، حکومت‌ها و …!

ناتوان‌ترین و عاجزترين مردم، کسی است که از به دست آوردن دوست، عاجز بماند و بیچاره‌تر از او کسی است که به آسانی دوستان خود را از دست بدهد.