حکمت‌نامه ۲۶ – تبلی السرائر

بسیارند کسانی که دوست ندارند درونشان برملا شود و با سکوت باورها، احساسات و عواطف و خواسته‌ها و امیالشان را می‌پوشانند و سعی دارند تا از تسلط دیگران بر درونشان جلوگیری کنند.