برچسب: حكومت ديني

بر‌ بلنداي فقه سياسي

آيت الله منتظري، بلند پايه‌ترين شخصيت انقلابي بعد از امام خميني، كه بيش از هر كس حوادث سياسي قبل و بعد از انقلاب را تجربه كرده بود،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در صدد برآمد تا فقه سياسي شيعه را تدوين كند.

كتاب معرفت دينى ۲

این کتاب به طور کلی با موضوع دین، آورنده، تفسير كننده و به اجرا گذارنده دين تنظيم شده است و در انتها به بحث انجام و معاد شناسي پرداخته است.