بر‌ بلنداي فقه سياسي

آيت الله منتظري، بلند پايه‌ترين شخصيت انقلابي بعد از امام خميني، كه بيش از هر كس حوادث سياسي قبل و بعد از انقلاب را تجربه كرده بود،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در صدد برآمد تا فقه سياسي شيعه را تدوين كند.