حکمت نامه ۲۲ – علی هم که باشی نباید خود را بر مردم تحمیل کنی

با وجودی که مردم موظف هستند شایسته‌ترین‌ها را برای حاکمیت سیاسی خویش انتخاب کنند که اگر فرد شایسته‌ای را انتخاب کنند افقی روشن و اگر فرد ناشایستی را انتخاب کنند افقی تیره و تاریک در پیش رو خواهند داشت.