تخریب نخبگان چرا؟!!

در معرفت‌شناسی این موضوع مورد قبول معرفت‌شناسان است که علم و دانش خصلتی اجتماعی دارد و کوششی جمعی و تعاونی است.