آموزه هاي انقلاب ۵۷

انقلاب ۵۷ يك انقلاب اسلامي، فراگير و مردمي بود كه از جانب اكثريت قاطع اقشار مردم ايران، با تفكرات و گرايش هاي مختلف به رهبري امام خميني پشتيباني شد.