امام، جمهوریت و نو خارجیگری

آرمان های امام و امت در طی این سالیان به کجا کشیده شده است. اهداف امام، انقلاب و مردم ایران تا چه حد پیش رفته است و احیانا متوقف شده و یا پس رفته است.