مولا علی(ع) و استبداد زمامداران

مهم‌ترین آفت حکومت‌ها، ناکارآمدی و استبداد آنهاست. موضوع بحث ما علل گرایش به استبداد و راهکارهای جلوگیری از این آفت حکومت‌ها از نظر علی (ع) است.