حکمت‌نامه ۲۸ – آتش زهد ریا، خرمن دین خواهد سوخت

زاهد‌ترین افراد کسانی هستند که خدمت آنان در عرصه سیاست از به نمایش گذاشتن دین و مذهب خالی است و در عمل رقابت، حسادت و حرص کمتری برای رسیدن به قدرت و مراکز قدرت سیاسی از خود نشان می‌دهند.