پیوند با حال انبیا

قرآن از نظر مولوی محصول تجربه انسانی است که از خود رسته و به خدا پیوسته و با او نشست و برخاست می‌کرده است.