كتاب معرفت دينى ۲

معرفت ديني ۲
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

این کتاب به طور کلی با موضوع دین، آورنده، تفسير كننده و به اجرا گذارنده دين تنظيم شده است و در انتها به بحث انجام و معاد شناسي پرداخته است. مجموع كتاب شامل چهار فصل مي شود.

۱) راهنما شناسی : شامل مبادی نبوت ـ فلسفه آفرینش ـ توانایی های انسان ـ انتظار از دین ـ کمال دین ـ پیک های پروردگار ـ لوازم نبوت (وحی، عصمت، اعجاز) ـ اهداف انبیاء و ویژگیها، مخاطبان، جهت گیری، مستقبلین، موانع راه، عملکرد مخالفین و مواضع انبیاء و ختم نبوت را شامل مي شود.

۲) امام شناسی : شامل مناصب پیامبر (ص) و موضوع جانشینی ـ دلایل امامت ـ ادله امامت عامه ـ ادله امامت خاصه ـ شرایط امامت ـ وظایف و مسئولیت های امام.

۳) حکومت دینی : شامل مبانی مشروعیت سیاسی ـ منشاء قانونگذاری ـ شکل حکومت ـ هدف از حکومت ـ نقش مردم.

۴) معادشناسی : شامل انکار معاد ـ امکان معاد ـ ادله معاد ـ مراحل حیات اخروی: (۱ـ مرگ ۲ـ عالم برزخ ۳ـ عالم قیامت)

 

مولف: محمد نصر اصفهاني

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۰

فهرست

راهنماشناسى

مبادى نبوت

فلسفه آفرينش

توانايى‏هاى انسان

انتظار از دين

كمال دين

پيك‏هاى پروردگار

لوازم نبوت

وحى

عصمت

اعجاز

اهداف انبيا

ويژگيهاى انبيا

مخاطبين انبيا

جهت گيرى انبيا

مستقبلين انبيا

موانع راه انبيا

عملكرد مخالفين و مواضع انبيا

ختم نبوت

 

امام شناسى

مناصب پيامبر(ص) و جانشينى

دلايل امامت

ادله امامت عامه

ادله امامت خاصه

شرايط امام

وظائف و مسئوليت‏هاى امام

 

حكومت دينى

منابع مشروعيت سياسى

منشأ قانونگذارى

شكل حكومت

هدف از حكومت

نقش مردم

 

معاد شناسى

انگيزه‏هاى انكار معاد

امكان معاد

ادله معاد

مراحل حيات اخروى

مرگ

عالم برزخ

عالم قيامت

فهرست منابع

 

دانلود كتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.

مطالب مرتبط