كتاب معرفت دينی ۱

معرفت ديني ۱
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

موضوع این شناخت دین و موضوعات كلام جديد مربوط به آن و خداشناسي است. كه شامل دو فصل:

۱) معرفت شناسی

۲) معرفت دینی

فصل اول

معرفت شناسی: در اين فصل به تجربه گرایی، عقل گرایی، شهودگرایی، وحی گرایی پرداخته شده است و نقاط ضعف و قدرت هر بخش مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

در حقانیت ادیان به ۱)حصرگرایی ۲) شمول گرایی ۳) وحدت گرایی ۴) کثرت گرایی و نقد و ارزيابي درباره آنها پرداخته است.

در کلام جدید مسلمانان به ۱) بنیادگرایی  ۲) سنت گرایی  ۳) تجدیدگرایی پرداخته و آنها را با يكديگر مقايسه كرده است.

فصل دوم

مبدأ شناسي: در اين فصل نويسنده امور زير را مورد بحث قرار داده است.

۱) مبدأشناسی: الف) راههای خداشناسی که شامل برهان نظم، برهان امکان و وجوب و نقدی بر هر يك از آنها.

ب) راه باطن که شامل راه فطرت و تجربه دینی است مورد ارزيابي قرار داده شده است.

۲) اوصاف خداوند: الف) توحید : ۱) توحید نظری : توحید در ذات، صفات، خلاقیت، ربوبیت، استقلال ۲) توحید عملی: توحید در محبت، عبودیت، اطاعت، استعانت، ترس ب) علم و قدرت

۳) عدل الهی: الف) شامل عدالت در ۱) تشریع ۲) عدالت در جزا ۳) عدالت در تکوین ب) مسئله شرور

۴) جبر و اختیار: ۱) دلایل جبر ۲) دلایل اختیار ۳) حد اختیارات

 

 

مولف: محمد نصر اصفهاني

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۰

فهرست مطالب

پيش‏گفتار

 

فصل اول: معرفت‏ شناسى

تجربه‏ گرايى

تأملى در تجربه‏گرايى

عقل گرايى

تأملى در عقل‏گرايى

شهودگرايى

تأملى در شهودگرايى

وحى ‏گرايى

تأملى در وحى‏گرايى

حقانيت اديان

۱- حصرگرايى

۲- شمول‏گرايى

۳- وحدت‏گرايى

۴- كثرت‏گرايى

معيارهاى نقد اديان

روش‏هاى فهم دين

ظاهرگرايى سلفى

عقل گرايى معتزله

جدال ‏گرايى اشاعره

عقل‏ گرايى فلاسفه

باطن‏ گرايى صوفيه و عرفا

فهم دين در انديشه شيعى

تجربه ‏گرايى مغرب‏زمين

كلام جديد مسلمانان

بنيادگرايى

سنت‏گرايى

تجددگرايى

 

فصل دوم: معرفت دينى

مبداء شناسى

راههاى خداشناسى

برهان نظم

نقد برهان نظم

برهان امكان و وجوب

نقد برهان امكان و وجوب

راه باطن

راه فطرت

تجربه دينى

اوصاف خداوند

توحيد

توحيد نظرى

۱- توحيد در ذات

۲- توحيد در صفات

۳- توحيد در خالقيت

۴- توحيد در ربوبيت

۵ – توحيد در استقلال

توحيد عملى

۱- توحيد در محبت

۲- توحيد در عبوديت

۳- توحيد در اطاعت

۴- توحيد در استعانت

۵ – توحيد در ترس

علم و قدرت

عدل الهى

عدالت در تشريع

عدالت در جزا

عدالت در تكوين

مسئله شرور

جبر و اختيار

دلايل جبر

دلايل اختيار

حد اختيار

فهرست منابع

دانلود كتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.

مطالب مرتبط