شرح نامه ۲۶

موضوع این نامه نحوه برخورد کارگزاران حکومتی و مالیاتی با مردم است.