کتاب معرفت دینی ۱

موضوع این شناخت دین و موضوعات کلام جدید مربوط به آن و خداشناسی است. که شامل دو فصل:
۱) معرفت شناسی
۲) معرفت دینی