کتاب فلسفه اخلاق و تربیت

در این کتاب کلیاتی در مورد اخلاق و تربیت، موضوع تربیت یا ابعاد وجودی شخصیت انسان و تفاوت آن با دیگر موجودات مورد بحث قرار می گیرد.