تقابل اندیشه آیت الله نائینى با سنت گرائى

این مقاله در صدد است تا با برجسته ساختن نوآوریهاى میرزاى نائینى در تقابل با تفکر سنت گراى عصر مشروطه خدمات فکرى علامه نائینى را به عالم اسلام شفاف‏ سازد.