شرح نامه ۵

به دنبال به دست گرفتن امور مسلمین توسط امیر المومنین (ع) به پایان رسیدن جنگ جمل و انتقال حضرت به کوفه، امیر المومنین (ع) این نامه را برای «اشعث بن قیس» نوشتند.