شرح نامه ۳

نامه‌اى از حضرت علی(ع) به قاضیشان شریح بن الحارث