شرح نامه ۱۱

در این نامه قوانین کلى و بسیار سودمندى از تعالیم و چگونگى فنون جنگى تبیین شده است.