علی (ع) چگونه رهبری کرد؟

مناسبت‌های خاصِ مربوط به پیشوایان دینی، فرصتی است تا پیروان، با تأمل در فکر و عمل پیشوایان و مقایسه آن با اندیشه و عمل خویش به نقد خود بپردازند و با اصلاح یا تکمیل خویش در جهت تعالی معنوی خود بکوشند.