شیوه ‏هاى تبیین انتظار از دین

انتظار از دین یعنی میزان تواناییهای دین برای پاسخگویی به نیاز های بشر و سامان بخشی به حیات انسان و نقشی که دین در این میان به عهده خود بشر قرار داده است.