روشنفکر دینی

روشنفکر دینی ترکیب دو واژه است. روشنفکر دینی کسی است که هم به روشنفکری و هم به دین تعلق خاطر دارد.