دیدگاههای اصلاحی امیر المومنین(ع)

از نظر مولا «عدالت» هم هدف حاکمیت و هم روش حاکمیت است. هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و «از راه ستم نمی‌توان به عدالت رسید.»