انقراض نظام‌های ارباب و رعیتی!!

در فرهنگ اسلامی حاکم وکیل و حقوق بگیر مردم است، حاکم باید خادم مردم و خدمتکار آنان باشد، نه ارباب.