کتاب بنیان های انقلاب اسلامی ایران

این کتاب انقلاب اسلامی را با توجه به تئوری هایی که در عرصه تحولات اجتماعی مطرح شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.