انتظار از دين

 • انتظار از دین به معنای این است که دین پاسخگوی چه پرسشی از انسان است؟ چه نیازی از نیازهای انسان را تأمین می‌کند و باید از آن چه انتظاری داشت و چه انتظاری از آن بی‌جا و غیر منطقی است؟

  انتظار از دین

  انتظار از دین به معنای این است که دین پاسخگوی چه پرسشی از انسان است؟ چه نیازی از نیازهای انسان را تأمین می‌کند و باید از آن چه انتظاری داشت و چه انتظاری از آن بی‌جا و غیر منطقی است؟

  ادامه مطلب

 • انتظار از دین یعنی میزان تواناییهای دین برای پاسخگویی به نیاز های بشر و سامان بخشی به حیات انسان و نقشی که دین در این میان به عهده خود بشر قرار داده است.

  شیوه ‏هاى تبیین انتظار از دین

  انتظار از دین یعنی میزان تواناییهای دین برای پاسخگویی به نیاز های بشر و سامان بخشی به حیات انسان و نقشی که دین در این میان به عهده خود بشر قرار داده است.

  ادامه مطلب