شرح نامه ۲۷

این فرمانى است که أمیرالمومنین (علیه السّلام) به محمّد بن أبی بکر در وقتى که از طرف وى والى مصر بود نوشت: