شرح نامه ۱۶

امیرالمومنین(ع) در این نامه تاتیکتها و نکاتی را به یاران خود گوشزد نمودند تا آنان در مقابل دشمن در جنگ صفین پیروز شوند.