ظهور امام زمان(عج) جمعه یا شنبه؟

نویسنده در این باب، روایات مربوط به روز قیام و ظهور امام زمان(عج) را جمع کرده است.