کتاب روش تحلیل سیاسى

آفات تحلیل سیاسی و شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات سیاسی و اصول عمومی تحلیل سیاسی موضوعات مختلفی است که این کتاب به آن پرداخته است.