دسته: فلسفه سیاست

فقه، کنش مسلحانه، کنش مصلحانه

 ۱- پرسش امروز جامعه متدین این است که آیا در شرایط خطرناک، کنش سیاسیِ خشونت جویانه و مسلحانه صحیح و مشروع است یا کنش مصلحانه؟ مطالعه اهمیت این دو کنش، مبانی این دو کنش،...