کتاب معرفت دینی ۱

معرفت دینی ۱
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

موضوع این شناخت دین و موضوعات کلام جدید مربوط به آن و خداشناسی است. که شامل دو فصل:

۱) معرفت شناسی

۲) معرفت دینی

فصل اول

معرفت شناسی: در این فصل به تجربه گرایی، عقل گرایی، شهودگرایی، وحی گرایی پرداخته شده است و نقاط ضعف و قدرت هر بخش مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در حقانیت ادیان به ۱)حصرگرایی ۲) شمول گرایی ۳) وحدت گرایی ۴) کثرت گرایی و نقد و ارزیابی درباره آنها پرداخته است.

در کلام جدید مسلمانان به ۱) بنیادگرایی  ۲) سنت گرایی  ۳) تجدیدگرایی پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است.

فصل دوم

مبدأ شناسی: در این فصل نویسنده امور زیر را مورد بحث قرار داده است.

۱) مبدأشناسی: الف) راههای خداشناسی که شامل برهان نظم، برهان امکان و وجوب و نقدی بر هر یک از آنها.

ب) راه باطن که شامل راه فطرت و تجربه دینی است مورد ارزیابی قرار داده شده است.

۲) اوصاف خداوند: الف) توحید : ۱) توحید نظری : توحید در ذات، صفات، خلاقیت، ربوبیت، استقلال ۲) توحید عملی: توحید در محبت، عبودیت، اطاعت، استعانت، ترس ب) علم و قدرت

۳) عدل الهی: الف) شامل عدالت در ۱) تشریع ۲) عدالت در جزا ۳) عدالت در تکوین ب) مسئله شرور

۴) جبر و اختیار: ۱) دلایل جبر ۲) دلایل اختیار ۳) حد اختیارات

 

 

مولف: محمد نصر اصفهانی

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۰

فهرست مطالب

پیش‏گفتار

 

فصل اول: معرفت‏ شناسى

تجربه‏ گرایى

تأملى در تجربه‏گرایى

عقل گرایى

تأملى در عقل‏گرایى

شهودگرایى

تأملى در شهودگرایى

وحى ‏گرایى

تأملى در وحى‏گرایى

حقانیت ادیان

۱- حصرگرایى

۲- شمول‏گرایى

۳- وحدت‏گرایى

۴- کثرت‏گرایى

معیارهاى نقد ادیان

روش‏هاى فهم دین

ظاهرگرایى سلفى

عقل گرایى معتزله

جدال ‏گرایى اشاعره

عقل‏ گرایى فلاسفه

باطن‏ گرایى صوفیه و عرفا

فهم دین در اندیشه شیعى

تجربه ‏گرایى مغرب‏زمین

کلام جدید مسلمانان

بنیادگرایى

سنت‏گرایى

تجددگرایى

 

فصل دوم: معرفت دینى

مبداء شناسى

راههاى خداشناسى

برهان نظم

نقد برهان نظم

برهان امکان و وجوب

نقد برهان امکان و وجوب

راه باطن

راه فطرت

تجربه دینى

اوصاف خداوند

توحید

توحید نظرى

۱- توحید در ذات

۲- توحید در صفات

۳- توحید در خالقیت

۴- توحید در ربوبیت

۵ – توحید در استقلال

توحید عملى

۱- توحید در محبت

۲- توحید در عبودیت

۳- توحید در اطاعت

۴- توحید در استعانت

۵ – توحید در ترس

علم و قدرت

عدل الهى

عدالت در تشریع

عدالت در جزا

عدالت در تکوین

مسئله شرور

جبر و اختیار

دلایل جبر

دلایل اختیار

حد اختیار

فهرست منابع

دانلود کتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.